Projekt Elektrickej Prípojky

   

   

  Vypracovanie projektu rýchlo, lacno a bez zbytočných cestovných nákladov. Stačí nás kontaktovať This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Ako na elektrickú prípojku?

  Pri každej realizácii novostavby alebo rozsiahlej rekonštrukcii nehnuteľnosti sa nevyhnete problému zhotovenia elektrickej prípojky.

  Elektrická prípojka musí spĺňať určité normy a po novom je to norma STN 33 3320:2002, ktorá určuje parametre a podmienky jej vyhotovenia. V tejto norme je obsiahnuté aj umiestnenie prípojky. Prípojka musí byť umiestnená na hranici pozemku tak, aby bola verejne prístupná pre pracovníkov energetiky, ktorý budú môcť kedykoľvek z nej odčítať údaje bez toho, aby vstupovali na Váš pozemok.

  Postup vybavenia potrebných žiadostí až po samotnú realizáciu prípojky:

  1. Miesto a podmienky pripojenia

  Prvotne si treba vyplniť príslušné tlačivo "Žiadosť pre zákazníkov pripojených na NN napäťovú hladinu" , ktorú nájdete na stránkach lokálnej distribučnej spoločnosti  (ZSE-D, SSE-D, VSE-D). V tejto žiadosti odporúčame zaškrtnúť "Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia". Ďalej k tejto žiadosti odporúčame doložiť  náčrt, na ktorom mieste chcete viesť elektrickú prípojku,  katastrálna mapa a mapa širších vzťahov, prípadne už vypracovaný projekt. Týmto si ušetríte čas a vyhnete sa zbytočným komplikáciám.

  Distribučné spoločnosti si vyhradzujú právo Vám na danú žiadosť odpovedať do 30 dní. Vyjadrenie, v ktorom určí miesto a spôsob pripojenia novej prípojky zašlú na Vašu korešpondenčnú adresu.

   

  1. Vypracovanie projektovej dokumentácie

  Podľa podmienok v obdŕžanom  vyjadrení od distribučnej spoločnosti je potrebné si dať vyhotoviť projektovú dokumentáciu NN prípojky. Projektová dokumentácia obsahuje technickú správu, výkresovú časť a protokol o určení vonkajších vplyvov. Túto kompletnú dokumentáciu Vám vyhotoví odborný technik našej spoločnosti. Stačí ak nás kontaktujete na e-mail adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Upozornenie pre zákazníkov SSD : Stredoslovenská distribúcia si dala podmienku umiestniť elektromer od stĺpu, alebo iného prípojného bodu do vzdialenosti max 30 metrov.

   

  1. Uzavretie zmluvy o pripojení

  Po vypracovaní projektovej dokumentácie prípojky je ju potrebné predložiť  miestne príslušnej distribučnej spoločnosti spolu s vyplnenou žiadosťou  "Zmluvy o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy" a ďalšími potrebnými dokladmi. Do 30 dní Vám distribučná spoločnosť vystaví a odošle zmluvu s uvedením výšky pripojovacieho poplatku, ktorý závisí od hodnoty hlavného ističa podľa platnej legislatívy.

   

  1. Realizácia NN prípojky

  Po vyriešení žiadostí a obdŕžaní všetkých potrebných povolení a projektov je potrebné uhradiť pripojovací poplatok stanovený miestnou distribučnou spoločnosťou. Následne je možné zrealizovať samotné vyhotovenie elektrickej NN prípojky podľa dokumentácie. Postup realizácie NN prípojky začínajúci od zariadenia verejného rozvodu končiac prípojkovou skriňou musí zodpovedať norme STN 35 9754. Realizačné práce na prípojke Vám poskytne taktiež naša spoločnosť . V prípade záujmu vykonávame aj odbornú prehliadku a odbornú skúšku NN prípojok vyhotovených inými spoločnosťami.

  1. Uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny.

  Po samotných realizačných  prácach na NN prípojke je potrebné aby ste uzavreli "Zmluvu o dodávke a distribúcii elektriny" s dodávateľom elektrickej energie.  Dodávateľom môže byť právnická ale taktiež aj fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na dodávku elektrickej energie. Uzatvorená zmluva obsahuje tarifu, zálohu, spôsob platby a doložky o revíznej správe (OPaOS) od prívodu a atest od elektromerového rozvádzača.