Oblasť datovania v Stropkov Slovensko


Pásmo bradiel sa takmer neprerušene tiahne od Podbranča na západnom Slovensku až do Rumunska.

Navigační menu

Južne od bradlového pásma sa nachádza Tatransko-fatranské pásmo jadrových pohorí. Ich jadro, najstaršiu jednotku nazývanú tatrikum , predstavujú hlavne staré prvohorné kryštalické bridlice , ktoré vznikli už počas hercýnskeho vrásnenia pri silnej regionálnej metamorfóze. Ide najčastejšie o pararuly a amfibolity , no v niektorých oblastiach i slabšie premenené horniny [10]. Neskôr koncom hercýnskej orogenézy v karbóne a perme bola oblasť vystužená intrúziami granitoidov.

Priamo na kryštalickom podklade sa na niektorých miestach zachoval pôvodný karbónsky , permský a hlavne druhohorný pokryv tzv.

MEDIREX GROUP najväčší laboratórny komplex aj na východnom Slovensku

obal kryštalinika. Tvoria ho hlavne pieskovce a vápence. Nad tatrikom ležia príkrovy , s podobným vrstevným sledom ako má obal kryštalinika. Ide o rozsiahle, pôvodne doskovité telesá prevažne druhohorných vápencov, dolomitov presunuté cez tatrikum — tzv. subtatranské príkrovy najmä spodný krížňanský fatrikum a vrchný chočský hronikum. Fatrikum je charakteristické prítomnosťou hrubšieho súvrstvia karpatského keupera [5] a kompletnejším vrstevným sledom siahajúcim do strednej kriedy. Hronikum je typické výskytom paleozoických andeziticko - bazaltových vulkanitov [5] tzv.

ipoltická skupina a väčšími hrúbkami značne variabilných triasových hornín [10] , zatiaľ čo jurské a kriedové horniny sú skôr zriedkavé.

Registrace vašeho zákaznického účtu

Presun príkrovov nastal vo vrchnej kriede. Celá oblasť v tej dobe ešte nebola členitá ako dnes. Výzdvih pohorí prebehol až po paleogéne , najmä na konci oligocénu a v miocéne. Vznikli pri tom vyklenuté hraste obvykle jednostanné , na juhu strmo obmedzené zlomami a pozvoľne upadajúce k severu. Na juhu býva obnažené ich kryštalinické jadro.

Tvoria dva rady pohorí, severnejší tvoria Malé Karpaty Pezinská časť a Hainburské vrchy , Považský Inovec , Strážovské vrchy , Malá Fatra a Tatry. Južný rad jadrových pohorí zahŕňa Tribeč , Žiar , Veľkú Fatru s Chočskými vrchmi , ďumbierske Nízke Tatry.

  1. najlepšie pripájať miesta Nová Baňa Slovensko?
  2. Okolie Stropkova.
  3. miesto pripojenia blízko Kolárovo Slovensko.
  4. zoznamovacia spoločnosť blízko Sabinov Slovensko!
  5. speed dating 50 Krupina Slovensko.

V minulosti sem bolo radené aj Branisko , ktorá je však podľa dnešných poznatkov tvorené veporikom [17]. Veporské pásmo je svojou stavbou blízke pásmu jadrových pohorí. Je však preň príznačná výraznejšia premena hornín počas alpínskeho vrásnenia , ktoré postihlo jeho najstaršiu jednotku označovanú veporikum. V tomto pásme prevládajú horniny kryštalika , druhohorný sedimentárny obal sa zachoval iba miestami.

Stropkov, sakrálne pamiatky a pútnické miesta

Oblasť bola koreňovou zónou krížňanského príkrovu , ktorý sa usadzoval v jeho severnej časti blízko hranice s tatrikom, v tzv. Subdukcia tohto priestoru, ktorá začala v kriede, iniciovala vznik granitov , špecifických pre túto oblasť. Okrem trosiek chočského príkrovu a časti krížňanského príkrovu je vo veporskom pásme prítomná aj rozsiahla kryha muránskeho príkrovu silicikum [4]. Veporské pásmo je od susedného pásma jadrových pohorí oddelené čertovickou línou. Buduje Kráľovohoľskú časť Nízkych Tatier , Veporské vrchy , Kozie chrbty , južnú časť Braniska a Čiernu horu [17].

Na juhu ho od Spišsko-gemerského rudohoria oddeľuje lubenícko-margecianska línia. Gemerské pásmo tvorí rozsiahly kryštalický navrch vyklenutý celok, čiastočne nasunutý na severnejšie veporikum. Jeho najstaršia časť —  gemerikum sa však od ostatných superjednotiek odlišuje prítomnosťou slabo metamorfovaných a hercýnskym vrásnením celkovo menej postihnutých prvohorných hornín, ktoré majú spolu s mladšími obalovými jednotkami tvar veľkej zložitej antiklinály , tzv.

antiklinória [18]. V strede tejto oblasti sa nachádzajú okrem fylitov , kremencov a porfýrov aj vápence , na mnohých miestach premenené na siderit a magnezit. Neskorší permský vulkanizmus prispel k vytvoreniu uránového zrudnenia, v druhohorách sa na týchto horninách ukladali hlavne vápence a dolomity. Od vrchnej jury sa pri uzatváraní panvy meliatskeho oceánu , z juhu prisunul príkrovy meliatika a turnaika , k čomu sa vo vrchnej kriede pridal aj príkrov silicika.

Koncom paleogénu následne došlo k vytvoreniu viacerých zlomových porúch a vyklenutiu gemerického celku. Tvorí východnú časť Slovenského rudohoria , Galmus a Slovenský kras [17]. Vnútorné alebo Interné Západné Karpaty sú tiež označované ako panonidy [5]. Reprezentujú vnútornú, sprievodnými javmi orogenézy menej postihnutú časť Západných Karpát. Od Centrálnych Západných Karpát ich delí rožňavská sutúra , čiastočne zakrytá príkrovmi. Rožňavská línia je chápaná mnohoznačne. Podľa predpokladov na západe táto línia nadväzuje na rábsko-hurbanovskú líniu. Interné Západné Karpaty tvoria hlavne tektonické jednotky pochádzajúce pôvodne z oblasti Meliatského oceánu alebo južne od neho.

Budované sú meliatskym , bükkským , bakonským a zemplínskym pásmom.

Přihlášení k vašemu zákaznickému účtu

Po jej skončení vo vrchnej kriede až v paleocéne [29] sa oblasť oravika zrazila s tatrikom. Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní služieb pre vás. V tomto predvianočnom období sme sa pod vedením našej slovenčinárky zapojili do krásneho projektu, ktorého cieľom bolo obdarovať našich seniorov krabičkou plnou lásky. Odkazy na túto stránku Súvisiace úpravy Nahrať súbor Špeciálne stránky Trvalý odkaz Informácie o stránke Citovať túto stránku Dátová položka. na Slovensku a na ich otázky odpovedali poslanci EP Robert Hajšel, Martin Hojsík, Ivan ŠTEFANEC, Michal Wiezik a odborníci na klimatické zmeny. Gymnázium Stropkov 26 พฤศจิกายน ·.

Nachádzajú sa tu rozsiahle príkrovy druhohorných karbonátov silicikum , meliatikum , turnaikum , metamorfózou slabo postihnuté vykazujúce príbuznosť s juhoalpsko-dinaridnými faciálnymi oblasťami [7]. Meliatské pásmo je pozostatkom triasovo-jurského Meliatského oceánu. Jeho základ tvorí meliatikum.

Je tvorené prevažne horninami subdukčnej melanže — hlbokovodnými ílovitými bridlicami , rádiolaritmi , bazaltami oceánskeho typu a mramormi. Jednotkou neistého zaradenia, ktorú niektorí priraďujú k meliatiku je príkrov Bôrky , tvorený horninami, ktoré prekonali metamorfózu do fácie modrých bridlíc.

Silicikum a turnaikum pravdpodobne tvorili južný šelf Meliatského oceánu.

Geológia Západných Karpát

Silicikum je príkrov typický väčšími hrúbkami plytkovodných vápencov [5] , tzv. wattersteinská fácia. Turnaikum predstavuje príkrov tvoriaci prechodnú oblasť medzi silicikom a meliatikom [10] Tieto príkrovy boli pri uzatváraní oceánu vytlačené smerom na sever a tvoria príkrové trosky ležiace na gemeriku a veporiku. Tvoria Slovenský a Aggtelecký kras na Maďarsko-Slovenskom pomedzí.

Južne od tejto oblasti sa nachádza bükkikum , ktoré javí známky prechodnej oblasti medzi Karpatmi a Dinaridami. Jeho horniny vystupujú v severomaďarskom pohorí Bükk. Sú to hlavne prvohorné bridlice , karbonáty a pieskovce , nad ktorými sa v druhohorách usadzovali ďalšie karbonáty, miestami sa vyskytujú aj magmatické horniny.

Usadzovanie však trvalo iba do jury , kedy boli do oblasti presunuté príkrovy nejasnej vergencie [6] , ktoré v kriede postihla slabšia premena hornín. V oblasti sa pri subdukcii Meliatského oceánu vytvorila v jure zaoblúková panva, z ktorej pravdepodobne pochádza príkrov Mónsobél-Szarvaskő [14]. Bakonské alebo tiež cezdunajské pásmo tvorí jednotka transdanubikum vystupujúca v Maďarskom stredohorí Bakonskom lese , pohorí Grecse , Vértes a Budínskych vrchoch.

Obsahuje slabometamorfované a nemetamorfované prvohorné a druhohorné horniny a ich treťohorný pokryv [14]. Jednotkou neistého tektonického zaradenia je zemplinikum v hrasťovom Zemplínskom pohorí , vystupujúcom spod terciérnych hornín Východoslovenskej panvy. Je zaraďované buď do samostatného zemplínskeho pásma alebo podvihorlatského pásma.

Predpokladá sa, že je súčasťou teranu Tisia-Dacia. Niektorí ho radia k južnému veporiku [19] či gemeriku, ale aj k Východným Karpatom. V minulosti sa predpokladalo, že zemplinikum je miestom výskytu prekambrických hornín v Západných Karpatoch. Opakované novšie rádiometrické datovania tieto predpoklady nepotvrdili. Kryštalinikum zemplinika tvoria hlavne premenené kryštalické bridlice , ich sedimentárny obal tvoria karbónske a permské zlepence s tenkými slojmi čierneho uhlia [4]. Na jursko-kriedovú tektonickú stavbu sú naložené mladšie útvary.

  • prípojné weby v Zlaté Moravce Slovensko?
  • !
  • najlepšie pripájať miesta Ružomberok Slovensko.
  • Zoznamovacie aplikácie mesto v Martin Slovensko!
  • speed dating blízko v Kysucké Nové Mesto Slovensko.

Sedimentácia v mezozoiku pokračovala popríkrovovými súvrstviami, z Vnútorných Karpát sú zachované iba lokálne pri Dobšinskej ľadovej jaskyni , Šumiaci a Čiernej lúke , rozsiahlejšie výskyty sú známe z Maďarského stredohoria a pohoria Uppony. V Centrálnych Karpatoch sú zachované sedimenty gosauského typu hlavne v Brezovských Karpatoch tzv. brezovská skupina. Paleogénne útvary miestami tvoria pokračovanie vrchnokriedovej sedimentácie myjavský a hričovsko-žilinský paleogén. Tieto horniny sú niekedy chápané ako súčasť pribradlovej zóny.

Od konca paleocénu a začiatku eocénu prevážila sedimentácia v centrálnokarpatskej podhalská a podtatranská paleogénnej panvy a juhoslovensko-severomaďarskej panvy , ktoré tvorili zrejme čiastočne prepojený sedimentačný priestor splytšujúci sa smerom na juh. Zblíženie oboch panví do dnešnej pozície však nastalo zrejme až neskôr. Mladšie panvy a útvary ako Viedenská neogénna panva , Východoslovenská neogénna panva , Dunajská neogénna panva , Stredoslovenské a severomaďarské neogénne vulkanické pohoria a vulkanické pohoria a neogénne medzihorské panvy boli naložené na predošlé tektonické útvary.

Najstaršie formy vulkanizmu , ktorý postihol územie Západných Karpát sú ťažšie rozoznateľné, pre ich neskoršie zastretie mladšími procesmi a deštrukciu eróziou. Významná vulkanická aktivita sa odohrala v staršom paleozoiku v Malých Karpatoch, kde je jej pozostatkom najmä pernecká skupina s charakteristickým bázickým vulkanizmom [20]. Metamorfózou zastreté vulkanické horniny staršieho paleozoika sú prítomné i v gemeriku, kde sú považované za produkty stratovulkánov.

Bázický vulkanizmus bol identifikovaný aj v horninách karbónskeho a permského veku. Medzi horninami permského veku je významná ipoltická skupina hronika. Jej vrchná časť, označovaná ako malužinské súvrstvie má v spodnej časti s výrazný synsedimentárny dacitový až andezitový vulkanizmus a vo vyššej časti s andezitovo - bazaltovými vulkanitmi a sedimentami, ktoré majú acháty v puklinách.

Takéto horniny sú v strednej Európe označované ako melafýry. Vulkanizmus v hroniku mal viacfázový lineárny charakter [19]. Mezozoický vulkanizmus je menej zastretý a bol pozorovaný vo všetkých zónach Západných Karpát. Známe sú triasové efuzíva v telesách fatrika a hronika z Malej Fatry a Nízkych Tatier. Z okolia Banskej Bystrice sú známe telesa pikritov. Vo flyšovom pásme sú známe kriedové telesá tešinitov z oblasti Sliezska [21].

Pozostatky rozčleneného nekompletného ofiolitového komplexu , v ktorého vrchnej časti sa nachádzali bazalty stredooceánskeho typu sú prítomné v horninách meliatika napr. švablické a jedľovinské vrstvy [22] [23]. Neogénne vulkanity je súhrnný názov pre vulkanizmus , ktorý prebiehal v treťohorách neogén  — spodný baden až do štvrtohôr na vnútornej strane karpatského oblúka v malej miere aj na vonkajšej strane.

Navigačné menu

Mesto Stropkov sa nachádza v severnej časti východného Slovenska, v údolí rieky Okrem iného sem od druhej polovice storočia prichádzali Židia z oblasti Stropkov je okresní město na severovýchodním Slovensku, v Prešovském kraji, v historické oblasti Zemplín. z andezitu na jižním svahu mezi potoky Danová a Hlboký v katastru obce Kalinov datované do starší doby kamenné - paleolitu

Na Slovensku sú to najmä vulkanity stredného, južného a východného Slovenska. Rozdeľuje sa do troch fáz:. Prítomnosť metamorfovaného kryštalinika Západných Karpát bola zaznemenaná v tatriku , veporiku , gemeriku a zempliniku.