Vysoká škola v r Gelnica Slovensko

Vysoká škola Danubius

Vedecká rada VŠD  ». Fakulty a ďalšie súčasti  » Fakulta práva Janka Jesenského. Združenie Danubius - spoločnosť na podporu vedy a vzdelávania  ». KIEVS  Knižnica   ». Akadémia ďalšieho vzdelávania  ». Disciplinárna komisia VŠD  » Disciplinárny poriadok. Pregraduálne štúdium  Bc. Harmonogram štúdia  ».

Extended search

Rigorózne konanie  » Rigorózny poriadok FPJJ. AIS  » O AIS. Aktuality  » Horizont  - Naše podujatia. Výskumné a projektové centrum  VPC VŠD   » Štatút.

Vedecké projekty a granty  » KREATON  ». Publikačná činnosť  » Fakulta práva Janka Jesenského. Zvláštne ocenenia udeľované VŠD  » Medaily. Ako tému sme si zvolili RETRO. Podmienkou pre zúčastnených bolo RETRO oblečenie. Niektorí tú podmienku prijali veľmi zodpovedne a vznikli veľmi zaujímavé outfity. Príprava bola síce náročná, ale myslím, že sme to zvládli veľmi dobre. Všetko prebiehalo podľa našich plánov a aj učitelia uznali, že už dlho nebola taká dobrá párty ako tento rok a dokonca sa zaobišla bez problémov spojených so zákazmi.

Simona Geregová, III. V utorok 6. Organizátorom  a realizátorom workshopu bolo Regionálne centrum mládeže RCM v Košiciach. Účasť na podujatí bola dobrou skúsenosťou, pri ktorej sme sa naučili nové poznatky ako napríklad recyklácia rozličných aj netradičných druhov odpadov, ich podmienky a následné využitie konečných produktov. V rámci zaujímavo stráveného envirodopoludnia sme si tiež vypočuli zaujímavú prednášku, pri ktorej sme sa dozvedeli fakty o devastácii životného prostredia a nedávnych živelných pohromách vo svete, ktoré ho mimoriadne znečistili.

Workshop ako netradičná zážitková forma učenia sa v environmentálnej oblasti tak, ako bola prezentovaná sa nám veľmi páčila  a zanechala v nás dobrý pocit  a po jeho absolvovaní aj úsmev na tvári. Sme veľmi rady, že sme sa mohli workshopu zúčastniť a veríme, že poznatky a zručnosti, ktoré sme nadobudli, budeme efektívne tlmočiť a prenášať na našich spolužiakov.

▶️STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE 👀 OČEKÁVÁNÍ VS REALITA - zkoušky, předměty, přednášky, učitelé a další

Simona Zmijiová VII. O , Simona Geregová III. A , Laura Maliková II. A RNDr. Lenka Škarbeková   Koordinátorka environmentálnej výchovy. Do medzinárodného environmentálneho projektu Tajný život mesta, realizovaného   v koordinácii Občianskeho združenia Živica, sa naša škola zapojila už minulý školský rok.

V tomto školskom roku sme sa zapojili do jeho druhej etapy s cieľom podporiť a skvalitniť environmentálnu výučbu objavovaním rozmanitosti rastlinnej ríše a vzbudením záujmu o širšie okolie a prírodu a upozorniť na jej krásy. A , Marika Boršodiová VII. O , Daniela Nalevanková a Laura Vaščáková II.

Školenie sa uskutočnilo v Ekocentre SOSNA v Družstevnej pri Hornáde. Okrem riešenia praktických aplikačných úloh zameraných na identifikáciu druhov s využitím tabletov a pre tento účel špeciálne vytvorenej aplikácie Plantnet, sme sa mali možnosť inšpirovať v areály Ekocentra a vidieť aj raritný Hobití dom. Očakávania zo školenia sa naplnili. Opäť po roku sa Po prvýkrát sme našu popularizačnú aktivitu otvorili verejnosti a umožnili účasť aj žiakom základných škôl. V škole už na nich čakalo 17 študentov, ktorí si pre nich v laboratóriách fyziky a chémie pod vedením pani Viťazkovej a Škarbekovej pripravili celý súbor zaujímavých pokusov z rôznych oblastí.

Úlohou návštevníkov bolo na základe vlastných vedomostí odhaliť princíp činnosti a precvičiť si tak vedecké myslenie. Voľný čas v rozvrhu prehliadok vyplnil deviatakom riaditeľ školy riešením zaujímavých hlavolamov a logických hádaniek v konferenčnej miestnosti. Ako najaktívnejší žiaci boli vyhodnotení a vecné ceny si prevzali títo návštevníci: M. Pinčák ZŠ Helcmanovce , K. Kačmareková a F. Petik ZŠ Gelnica. Po deviatakoch prehliadku jednotlivých pokusov absolvovali aj žiaci našej školy. Po programe v učebniach sa všetci presunuli na školský dvor, kde boli pripravené experimenty, ktoré potrebovali trochu viac priestoru.

Žiaci si mohli pozrieť napr. Veríme, že takáto praktická prezentácia vedeckých poznatkov sa našim aj cudzím žiakom páčila. Všetkým experimentátorom ďakujeme za prezentáciu, prostredníctvom ktorej sme videli, že fyzika a chémia nie sú len predmety plné vzorcov a poučiek. Špeciálne poďakovanie patrí Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorá pomohla pri realizácii niektorých pokusov poskytnutím tekutého dusíka. V septembri sa po prvýkrát otvorili brány novozriadeného Gymnázia Gelnica. Vďaka podpore niektorých poslancov a zamestnancov Mestského a Okresného úradu v Gelnici a porozumeniu Povereníctva školstva, vedy a umenia v Bratislave sa podarila veľká vec.

Základnú školu v Richnave zriadi Okresný úrad v Košiciach

Veď v tom čase neexistovala ešte väčšina z dnešných viac ako 30 gymnázií v Košickom kraji. Tento významný krok si náležitým spôsobom vážili aj obyvatelia celej spádovej Hnileckej doliny, keďže gelnické gymnázium navštevovali žiaci z veľkého počtu obcí od Hnilca až po Krompachy. V roku Gymnázium Gelnica teda oslavuje už výročie svojho vzniku. Za tie desaťročia prešla škola viacerými zmenami svojho sídla aj pomenovania. Menila sa skladba vyučovaných predmetov aj zameranie školy.

V jednotlivých obdobiach v súlade so spoločenskou objednávkou si mohli študenti vybrať rozšírené vzdelávanie v oblasti humanitných alebo prírodných vied, zvoliť si ako voliteľné predmety strojárstvo alebo hutníctvo, či vybrať si zameranie na cudzie jazyky alebo informatiku. To čo sa za tie roky nezmenilo, je hlavný cieľ školy: výchova a vzdelávanie mladej generácie z okresu Gelnica v rámci prípravy na štúdium na vysokých školách doma aj v zahraničí. Celkovo naše gymnázium úspešne absolvovalo už vyše 4 úspešných absolventov, z ktorých viacerí zastávajú významné miesta v regionálnom aj vysokom školstve, v štátnych aj samosprávnych orgánoch, v manažmente súkromných spoločností, ale aj v ostatných oblastiach profesijného života, a to nielen doma, ale aj v zahraničí.

Najväčším zadosťučinením pre všetkých pedagógov je však to, že nás takmer každý týždeň kontaktujú naši absolventi s poďakovaním za kvalitnú prípravu, vďaka ktorej sú často medzi najlepšími poslucháčmi vo svojich vzdelávacích skupinách na vysokých školách.

  • pripojiť webové stránky Modra Slovensko!
  • Poznáme školy, ktoré produkujú najviac nezamestnaných!;
  • zoznamka nad 40 rokov Komárno Slovensko?

Príprave žiakov na štúdium na univerzitách boli prispôsobené aj všetky rozvojové plány školy v poslednom desaťročí. V uplynulej dekáde sa škole predovšetkým podarilo významne zlepšiť podmienky výchovy a vzdelávania. Zároveň boli učitelia zaškolení v oblasti využívania moderných metód vzdelávania s podporou IKT, ktoré využívajú počas inovatívnych vyučovacích hodín a zatraktívňujú tým vyučovanie pre žiakov.

Aktuálne témy

Gymnázium Gelnica sa snaží vychádzať aj z podmienok a špecifík nášho regiónu. Keďže náš okres patrí medzi oblasti s najväčším zastúpením lesov, od roku bola na škole zriadená pozícia Koordinátora environmentálnej výchovy, ktorý sa snaží spolupracovať aj s ostatnými pedagógmi na vytváraní pozitívneho vzťahu mladej generácie k svojmu okoliu. Aj vďaka tomu sa vo viacerých projektoch podarilo učiteľom motivovať žiakov k dobrovoľníckej činnosti smerujúcej k ochrane životného prostredia ekohliadky, čistenie lesov, čistenie brehov priehrady Ružín, recyklovanie odpadov, batérií a žiariviek na škole, Toto smerovanie viedlo aj k aktivizácii žiakov k vlastnej bádateľskej činnosti a reprezentácii školy na súťažiach.

Najväčšie úspechy dosiahli v tomto smere dvaja naši študenti, ktorí sa venovali najmä analýze pozostatkov banskej činnosti v okolí Gelnice. Ako prvá to bola v roku Lucia Sviečková, ktorá si na celoslovenskej prehliadke bádateľských projektov žiakov stredných škôl Science Pro Futuro v Bratislave vybojovala účasť na Medzinárodnej olympiáde trvalo udržateľného rozvoja I-SWEEP v Houstone USA. V roku to bol Tomáš Marcinko, ktorý sa ako víťaz celoslovenského kola SOČ úspešne zúčastnil na medzinárodnej súťaži Expo-Sciences International s Abu Dhabí SAE.

V tomto školskom roku nás zatiaľ v tejto oblasti najviac potešila Dominika Hadbavná, ktorá sa na základe postupu z krajského kola zúčastnila na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET v Bratislave a odniesla si odtiaľ Cenu poroty. V oblasti rozvoja jazykových kompetencií žiakov nás predovšetkým teší, že sa nám podarilo udržať už 25 rokov trvajúcu tradíciu výmenných pobytov študentov v rámci partnerstva s nemeckou strednou školou Kaufmännische Schulen v Offenburgu. Takouto dlhodobou zahraničnou spoluprácou sa nemôže pochváliť ani väčšina bilingválnych gymnázií na Slovensku.

Account Options

Okrem tejto vítanej podpory vyučovania nemčiny sa darí škole rozvíjať aj komunikačné zručnosti študentov v anglickom jazyku. Fullbrighta americká lektorka Chloe LaRue Warpinski, ktorá asistuje na veľkej časti vyučovacích hodín angličtiny a vedie aj vlastné konzultačné hodiny.

ročníka a jednu triedu štvorročného štúdia pre deviatakov. V oboch prípadoch sa jedná o všeobecné štúdium s možnosťou vlastnej profilácie žiakov v predposlednom ročníku voliteľné nematuritné predmety a v poslednom ročníku gymnázia voliteľné maturitné predmety.

Central Property Records

Študijný odbor J — GYMNÁZIUM je zameraný predovšetkým na prípravu na vysoké školy prírodovedného, humanitného, ekonomického smeru a pod. Tento odbor je zameraný ako príprava na vysoké školy technického typu, ale aj ako príprava pre trh práce v rôznych technických odvetviach napr. Ak máte záujem sa dozvedieť viac o jednotlivých typoch štúdia, navštívte nás osobne alebo nás kontaktujte na našich kontaktných číslach uvedených na hlavnej stránke školy.

Biologická olympiáda je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov, ktorej cieľom je prehlbovanie a rozširovanie vedomostí žiakov v oblasti biológie ako aj vedenie žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, k spájaniu vedomostí z rôznych oblastí biológie. Dňa 8.

Naše gymnázium malo zastúpenie v teoreticko — praktickej časti a v projektovej časti. Teoreticko — praktickú časť reprezentoval Matúš Varga. Oxana Dorčáková, Tomáš Klein IV. O ,  projektová časť bola zastúpená Tímeou Slivenskou IV. Po absolvovaní praktických  a teoretických úloh nasledovalo prezentovanie posterov. Porotu najviac zaujala a 1. miesto získala práca T. Slivenskej , ktorá sa od júla zaoberala spracovávaním informácií týkajúcich sa vplyvu životného štýlu na vznik kardiovaskulárnych ochorení.

Teoreticko — praktická časť bola pre nás takisto úspešná, nakoľko Oxana Dorčáková obsadila 2.

  • Zoznam vysokých škôl | Portál VŠ!
  • zoznamka s kadetom v Moldava nad Bodvou Slovensko.
  • Pavol Jozef Šafárik University in Kosice!

miesto a Matúš Varga 3. Z výsledkov sa veľmi tešíme, žiakom blahoželáme a želáme veľa šťastia a úspechov na krajskom kole. Dňa 6.