Dohazovačská agentúra v Stupava Slovensko

Aktuálne odporúčame

BHS-HARREX Slovensko k. Ohodnoť Hodnotilo 1 použivatelov.

Podobné zariadenia v okolí

V nedeľu februára sa v Stupave otestovalo osôb, pozitívne výsledky na koronavírus malo 11 z nich. mas ​ Cestovná agentúra VIA Stupava, spolupracuje s viacerými cestovnými kanceláriami, ktoré majú dlhoročnú tradíciu a zákonné poistenie proti insolventnosti

Ste vlastníkom tejto spoločnosti? Spravovať profil. Kontaktné údaje Tel. Hodnotenie zákazníkov Aktuálne hodnotenie firmy. Hodnotenie zákazníkov Anonym: Pozrieť si všetky hodnotenia. Napíšte nám svoj názor Chcete sa podeliť o vašu skúsenosť s personálom, produktami alebo službami tejto spoločnosti? S prejavmi opakovanej internacionalizácie sa môžeme stretnúť aj pri interna- Adjektívam s internacionálnymi sufixmi venoval osobitnú pozornosť J. Jiráček , najmä s. Konštatuje, že medzinárodný ráz adjektívnych sufixálnych morfém vyplýva z ich rozšírenia v mnohých jazykoch indoeurópskych slovanských aj neslovanských , ale aj neindoeurópskych.

Autor ďalej upozorňuje na vzácnu zhodu adaptácie skúmaných internacionálnych adjektiv v slovanských jazykoch. Vo všetkých slovanských jazykoch sú adjektíva s cudzími sufixálnymi segmentmi adaptované domácou kategoriálnou príponou adjektiv -n- len v češtine je -ň- , pričom zľava je rozširujúci segment cudzieho pôvodu -al-, -ar-, ale aj iné segmenty, napr. elementarny], ukr.

  • zoznamka pre seniorov v Trstená Slovensko;
  • zoznamka profilová fotografia blízko Sobrance Slovensko.
  • je nová čierna zoznamka blízko Stupava Slovensko;

elementarny, slov. elementárny, čes. elementárni, poľ. elementarny atď Sú to teda europeizmy latinského pôvodu, ich konkrétna podoba zodpovedá fonematickým, morfologickým normám a pravopisu jednotlivých jazykov. V slovenčine existujú s adaptačnou morfémou -n- rozšírené internacionálne sufixy -álny, -árny, -ózny, -čný, -itný, -ívny. Pre slovanské jazyky je otázka internacionalizmov závažná preto, lebo ich inventáre svedčia o nepoměrné väčšom importe prvkov grécko- -latinskej proveniencie než o migrácii vlastných slovanských prvkov Mistrík, , s.

Popri rozsiahlych zhodách, resp. paralelách prejavujú sa v repertoári, ale najmä pri využívam jednotlivých formálne variabilných podôb sufixov, resp.

Počasie pod lupou - Šarkaniáda 2019 v Stupave

príslušných adjektiv medzi jednotlivými jazykmi rozdiely v synonymných vzťahoch medzi nimi i v tom, ako si jednotlivé podoby adjektiv konkurujú pri vyjadrovaní istých významov a v spájateľností s konkrétnymi substantívami. Rozdiely môžu mať povedané s V. Strakovou, , s. Konkurenčným vzťahom týchto adjektiv ako jednému z prejavov synchrónnej dynamiky súčasnej slovenčiny venovala pozornosť M. Nábélková pórov, kapitolu Konkurencia adjektiv s internacionálnymi a domácimi formantmi v syntetickom diele Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny [Horecký Buzássyová Bosák a kol.

V nadväznosti na J. Jiráčka autorka konštatuje, že v zložených sufixoch možno vidieť spoluúčinkovanie" dvoch tendencií internacionálna časť formantu zabezpečuje spätosť s medzinárodným kontextom, domáca časť formantu umožňuje zaradenie do jazykového systému slovenčiny. Autorka upozorňuje aj na možnosť, že niekedy sa internacionálne adjektíva môžu dostať do slovenčiny už v adaptovanej slovanskej" podobe, napr. prostredníctvom ruštiny. Spomína aj fakt sugescie inojazyčných textov, ako aj to, že neraz je ťažké posúdiť, či ide o takéto sprostredkované prevzatie, alebo je adjektivum utvorené pomocou internacionálneho formantu v slovenčine, lebo dané formanty sufixy predstavujú reálnu súčasť slovotvorného systému slovenčiny.

opakovaný internacionalizmus pri interpretácii kolísania adjektívnych foriem sanitárny sanitačný deň , humanitná humanitárna pomoc , totalitný totalitarny režim. Pri posudzovaní týchto adjektiv s internacionálnymi sufixmí v slovenčine vyjdeme zo všeobecnejších poznatkov o slovenčine, ako aj z novších poznatkov, ku ktorým sme dospeli na základe skúmania konkurencie izolexémických aj neizolexémických internacionálnych a domácich lexém v slovenčine samej aj v konfrontácii slovenčiny s inými jazykmi Buzássyová, ; Predovšetkým treba konštatovať, že súčasťou slovotvorného systému slovenčiny sú všetky tu už spomenuté internacionálne sufixy ako súčasť repertoára formálnych slovotvorných prostriedkov.

Istý obraz o využití, a teda aj o produktivite týchto internacionálnych sufixov si možno utvoriť napr.

Šablóna pre hlavičku

aj podľa Retrográdneho slovníka slovenčiny Mistrík, : na s je okolo päťsto adjektiv so zakončením -amy napr. formálny, laryngálny, lyceálny atď. a niekoľko desiatok adjektiv so zakončením -árny atomámy, kapilárny, molekulárny atď. Zo všeobecnejších vlastností, ktoré chápeme ako súčasť typologickej charakteristiky slovenčiny, treba spomenúť, že v slovenčine je funkčne značne zaťažená konkurencia ízolexémických aj neizolexémických typov substantiv s formantmi -itaj-osť.

V rámci slovanských jazykov je to vlastnosť charakteristická pre slovenčinu a češtinu, z južnoslovanských jazykov pre srbský variant srbochorvátčtiny, ktorá tieto jazyky kladie do protikladu napr. s poľštinou, kde je rozdiel nielen vo využití, ale aj v repertoári: sufix -ita poľské slovotvorné opisy vôbec neregistrujú pórov. solidarita a poľ. solidarność , ale aj s ruštinou, kde existuje iba niekoľko osihotených slov so zakončením -itet Buzássyová, , s.

Mobilná aplikácia

Golden Team Golden Team 15 Golden Team A vy ste skúšali na týchto nórskych lyžiach lyžovať? Proto jsem doma zkoušel kde-co, taxikáře, chov laboratorních myší. O spôsobe využitia týchto poznatkov v systéme rozpoznávania slovenčiny budeme informovať v ďalšom príspevku. Horecký pripísať na svoj vrub. Tieto tri prvky možno pripísať každému neodvedenému slovu, ale aj každej slovotvornej morféme.

Tým je daná nielen systémová možnosť existencie vzťahových a kvalifikačných adjektiv na -itný, derivačné súvzťažných so substantívami s formantom -ita napr. priorita prioritný, imunita imunitný, totalita totalitný , ale aj predpoklad využívania tejto systémovej možnosti v úze cez filter normy.

O kolísaní adjektívnych podôb sanitárny sanitačný v spojení so substantivem deň písali s odstupom desiatich rokov M. Považaj a Ľ. Sičáková Obaja autori dochádzajú k zhodnému záveru, že v súčasnej slovenčine je pre adjektivum s významom týkajúci sa utvárania a zabezpečovania hygienických podmienok" najprirneranejšia podoba sanitačný, a to preto, lebo toto adjektivum je slovotvorné formálne aj sémanticky súvzťažné so substantívom sanitácia činnosť smerujúca k utváraniu a zabezpečovaniu hygienických podmienok". Argumentácia obidvoch autorov sa odlišuje.

Podla Považaja op.

SK Domény začínajúce písmenom D /

ani spojenie sanitarny deň nemožno jednoznačne odmietnuť ako nesprávne podotýkame, že ho zachytáva aj normatívny KSSJ , adjektivum sanitárny má totiž význam zdravotný, resp. zdravotnícky" podobne ako adjektivum sanitný.

Hodnotenie zákazníkov

Nevýhoda je v tom, že spojenie sanitárny deň pod ktorým sa rozumie zdravotný deň" má podstatne širší význam ako spojenie sanitačný deň. Sičáková op. odmieta podobu sanitárny predovšetkým preto, lebo ju chápe ako doslovné prevzatie z ruštiny rus. sanitarny} , ktoré sa objavilo v slovenských aj českých výkladových a dvojjazyčných slovníkoch až po skončení druhej svetovej vojny.

QSR24h Slovakia s.r.o.

Veľký rusko-slovenský slovník 4 Dorotjaková a kol. k adjektivu sanitarny slovenské ekvivalenty sanitný, zdravotný, hygienický. Výklad Ľ. Sičákovej je zjednodušujúci tým, že zo sprostredkujúcej úlohy ruštiny pri uplatnení sa adjektíva sanitárny v jednom význame a v jednom adjektívno-substantívnom spojení sanitárny deň, teda vo význame a seméme týkajúci sa zabezpečenia hygienických podmienok", usudzuje na relatívne novšie prevzatie, a teda menšiu systémovosť celej adjektívnej lexémy sanitárny v slovenčine. Tvrdeniu o objavení sa podoby sanitárny až po druhej svetovej vojne zjavne protirečia jazykové fakty: adjektivum sanitárny vo význame uplatňujúcom sa vo vojenstve v spojení sanitárny vlak, t.

so zdravotnou posádkou na transport ranených, je doložené už z diela J. Gregora Tajovského , ako to dokumentuje SSJ 4, , s. Pozorné sledovanie všetkých slovotvorné štruktúrovaných lexikálnych jednotiek odvodených z internacionálneho základu sanit- jeho pôvod je v lat. telesné zdravie"; 4.

Listy. Ročník 24 Cena 30 Kč / 1,20

základovým slovom pre štylisticky neutrálne slovo; pórov, výklad o oslabení primárnej motivácie v Tvoření slov v češtině 2, , s. Diachronický pohľad svedčí o tom, že časť derivátov s internacionálnym základom sanitboia pravdepodobne prevzatá cez francúzštinu; okrem toho však možno hovoriť aj o zopakovanom časovo neskoršom internacionalizme v tomto druhom prípade cez ruštinu, prípadne pôvodne cez francúzštinu, ale bezprostredne cez ruštinu.

O francúzskom prostredníctve svedčí napr. derivačné stvárnenie konateľského mena sanitier doloženého z T. Vansovej: Prišli sanitieri a odnášali nás do dediny , ktoré SSJ dobovo adekvátne hodnotil ako zastarané slovo; jeho vý- Vyšší stupeň adaptácie do slovenčiny predstavuje podoba sanitär internacionálny sufix sa tu modifikoval a splynul so sufixom -ár fungujúcim ako domáci slovotvorný prostriedok.

Od základu sanit-, ktorý sa uplatňuje aj v konateľskom mene sanitär, existuje adjektivum sanitárny v spojeniach typu sanitárny vlak, sanitárny vagón pri vojenskom transporte , s ktorým je vo vzťahu čiastočnej synonymity adjektivum sanitný. Francúzske prostredníctvo derivátov substantiva sanitär, ale aj adjektíva sanitárny v špecifikovanom význame z vojenskej oblasti aj vo význame zdravotný, zdravotnícky", podporuje aj to, že na našom území na Slovensku aj v Čechách jestvovali aj iné výrazy a pojmy, ktoré sú známe ako prevzatia z francúzštiny, a to {zdravotný kordón cordon sanitaire , î.

pás územia okolo oblasti zamorenej epidémiou, aj výraz cordon sanitaire ako citátové francúzske pomenovanie s preneseným významom pásmo vytvorené skupinou štátov na izoláciu druhého štátu" pórov. Příruční slovník náučný. Autori citovaného slovníka prekladajú francúzsky výraz cordon sanitaire synonymnými výrazmi sanitní kordon, zdravotní kordon, V základnom neprenesenom význame je toto spojenie doložené v Ottovom náučnom slovníku diel, , s.

Tu v súhlase s Ľ. Sičákovou predpokladáme prostredníctvo ruštiny adjektivum sanitárny v tomto význame evokuje ruské adjektivum sanitarny ako vzťahujúce sa na substantivum sanitarija ochrana čistoty a zdravia obyvateľstva". Aj z nášho výkladu vyplýva čiastkový záver, že z hľadiska synchrónnych, v súčasnosti živo pociťovaných vzťahov slovotvornej odvodenosti, zohľadňujúcich súčasne formu a význam príslušných derivátov, najtesnejší derivačný vzťah je medzi subsíantívom sanitácia a adjektívom sanitačný.

Takáto významová súvislosť nie je medzi adjektívom sanitárny a inými členmi daného slovotvorného hniezda, napr. derivátom sanita, sanitär a pod.

Nazdávame sa však, že práve preto, že vývin adjektíva sanitárny možno doložiť aj na pôde slovenčiny, udržiava sa zatiaľ v danom spojení kolísanie sanitačný deň i sanitárny deň, a to napriek odporúčaniam v jazykovovýchovnej práci o väčšej primeranosti adjektívnej podoby sanitačný.