Súkromné zoznamovacie služby Hurbanovo Slovensko


Prostredníctvom elektronických služieb sprístupňuje Mesto Hurbanovo služby poskytované občanom a podnikateľom aj prostredníctvom verejného internetu.

Mesto Hurbanovo sa nachádza na juhu západného Slovenska v Podunajskej nížine, pri sútoku riek Žitavy a Nitry. Mesto úspešne reprezentujú významné Mesto Hurbanovo sa nachádza na juhu západného Slovenska v Podunajskej nížine, na štátnej ceste sú vytvorené aj inými, súkromnými subjektmi. generáciu formou opatrovateľskej služby a domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Okrem

Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb. Pre internetové prehliadače nie sú vyžadované ďalšie zásuvné moduly. Posledná aktualizácia: 3. októbra , hod. Web Social Media Administrator. Mesto Hurbanovo v súlade so zákonom č. V Hurbanove máme 19 občianskych združení, ktorých činnosť môžete podporiť veľmi jednoducho. Postup je veľmi jednoduchý a váš príspevok ktorý vás nič nestojí pomôže v činnosti a rozvíjaní združení, ktoré… Zobraz viac ».

 • urban speed dating Rožňava Slovensko!
 • Spoločenské služby - Služby a remeslá - 3 - SR - ?
 • .
 • .
 • oblasť datovania v Stropkov Slovensko.
 • online zoznamovacie fotky Vrbové Slovensko.

Oznamujeme obyvateľom, že Mesto Hurbanovo počas nasledovného víkendu t. Testovanie bude zabezpečované stálymi Mobilnými odbernými miestami MOM v našom meste. Z toho dôvodu prosíme obyvateľov… Zobraz viac ». Primátor mesta: Mgr. Peter Závodský Email: mesto. Sme škola, ktorej v strede pozornosti stojí dieťa. Ich schopnosti, zručnosti, vedomosti rozvíjame v rodinnom prostredí v duchu humánnosti a demokracie, podľa očakávania našich partnerov. Medzi naše hlavné ciele patria, riadiac sa odkazom a pohľadom na život Árpáda Fesztyho, úcta a pestovanie tradícií Detský folklórny súbor Bellő , posilnenie zdravého národnostného cítenia Týždeň venovaná Fesztymu , rozvíjanie talentov príprava žiakov na súťaže , podporovanie detí zo sociálne slabších rodín doučovanie, začlenenie, osobitná starostlivosť, diferenciácia , výchova k ochrane životného prostredia, bohatá a pestrá záujmová činnosť.

Otvorené brány našej školy umožňujú rodičom nahliadnuť a priamo sa zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu dni otvorených dverí, otvorené hodiny a dopomáhajú  k efektívnej vzájomnej spolupráci žiaka — učiteľa - rodiča. Snažíme sa, aby počet našich žiakov neustále zvyšoval a vyrovnal sa počtu konkurenčnej školy, a aby naši dnešní žiaci zvolili našu školu aj ako rodičia. V záujme úspešnej budúcnosti  našich žiakov ich vybavíme takými zručnosťami, vedomosťami  a kompetenciami, ktoré im pomôžu v ich ďalšom štúdiu a v živote.

Našim perspektívnym cieľom je zabojovať o zabezpečenie vypočítateľnosti procesov a ustálenej kvality výstupov a o získanie certifikátu za kvalitu. Žiakmi sú prevažne deti z mesta Hurbanovo a dochádzajúci z mestských častí, ako aj z okolitých dedín a osád. Z rôznych sociálnych pomerov prichádzajúce deti vyžadujú individuálny prístup, individuálne zaobchádzanie a niektoré aj individuálne štúdium. Škola disponuje zo všetkých hľadísk vhodnými prostriedkami na úspešnú realizáciu výchovno — vzdelávacej činnosti, svojho poslania. Základy výchovno-vzdelávacej činnosti sú založené na demokratických a humánnych základoch, preferujú rodinné ovzdušie, a tak zabezpečia zdravý a všestranný vývoj dieťaťa, ktoré stojí v strede pozornosti činnosti školy.

trieda VII. Vzdelávacia oblasť Človek a príroda zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti základných prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od ekosystémov po biosféru ako celku, postavenie človeka v prírode a komplexnú funkciu ekosystémov vo vzťahu k ľudskej spoločnosti. Ubytovanie v jedno a dvojposteľových izbách a apartmánoch. Ciele školského programu prevencie obezity. januára , a do nej sa mohli nasťahovať deti základnej školy maďarskej.

Ani dnes tomu nie je inak. Odborné znalosti a skúsenosti pedagógov prispievajú k úspechom žiakov, hlavne v oblasti prírodopisných, jazykových a umeleckých súťažiach.

Rodičom, škole aj spoločnosti je dôležité, aby deti boli dobre pripravené na ďalší stupeň vzdelania, na život. V záujme týchto cieľov škola venuje veľkú pozornosť používaniu moderných vyučovacích metód, rozvíjaniu talentu, doučovaniu, krúžkovým činnostiam a projektom. V porovnaní predchádzajúcich rokov, môžeme konštatovať, že trvá pokles novonarodených detí v meste Hurbanovo.

Napriek tomu u nás je mierny rast zapísaných do 1. Zatiaľ sa nám podaril udržať počet žiakov nad , k čomu v určitej miere prispievajú aj dochádzajúce deti a deti z SOS v Hurbanove.

E-služby | Oficiálna webstránka mesta Hurbanovo

Veľkým prínosom bolo aj pričlenenie materskej školy ku škole, ako aj uplatnenie prvkov celodenného vyučovania v prvom a v druhom ročníku. Väčšina našich pedagógov sa permanentne vzdeláva, rozvíja svoje odborné vzdelanie na školeniach a tréningoch, a tak prispieva k dobrej úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Udržiavame dobrý kontakt a spoluprácu so všetkými zainteresovanými t.

Dôležitá je dobrá spolupráca vo viacerých smeroch.

Pre úspešné plnenie cieľov školy je potrebná spolupráca s rodičmi, s miestnou organizáciou Csemadoku a inými organizáciami. Počas celého školského roka je škola otvorená širokej verejnosti.

Cieľom spolupráce školy s rodičmi je zapájanie rodičov do života školy, snaha vzbudiť záujem rodičov o prácu ich detí v škole, prekonať bariéru medzi rodičmi a učiteľmi. Ku formám, ktoré smerujú k dosiahnutiu týchto cieľov patria už niekoľko rokov osvedčené akcie a podujatia:. Rodičovský ples. Vianočný program pre rodičov. Deň Matiek Deň rodín. Škola umožňuje rodičom navštevovať školskú telocvičňu a na rôzne telovýchovné aktivity.

Rada školy. Dobrú spoluprácu máme s Radou školy, ktorá  zasadne štyrikrát ročne a má 11 členov. Je zostavená podľa zákona a riadi sa svojím štatútom. Úlohou rady školy je presadzovať záujmy rodičov, pedagógov a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania, plní úlohy verejnej kontroly. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú na prácu školy a vedenia školy a úzko spolupracuje s vedením školy.

Je poradným orgánom. Rodičovské združenie. Radu rodičovského združenia tvoria zástupcovia všetkých tried a na schôdzach sa pravidelne informujú o výsledkoch žiakov a problémoch školy. Rodičovské združenie finančne podporuje projekty, školské súťaže, knižné alebo vecné ocenenia žiakov, zabezpečuje cestovné výdavky žiakov na súťaže, prispieva na dopravu žiakov na rôzne podujatia divadelné predstavenia, exkurzie, LVVK, plavecký výcvik , sponzorsky prispieva na zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy, spolupracuje pri rodičovskej zábavy.

Spoločenské služby

Výbor sa schádza najmenej 4-krát ročne, príp. podľa potreby. Zasadnutia zvoláva predseda po zosúladení termínov s riaditeľstvom školy.

 • zoznamka na blizko Hlohovec Slovensko!
 • speed dating pre seniorov Ružomberok Slovensko.
 • spojenia sa datujú v Topoľčany Slovensko;
 • pláž pripojiť Šaľa Slovensko.
 • zoznamka noc v Banská Štiavnica Slovensko.
 • !

Výbor RZ predkladá návrhy a podnety pre prácu školy, zabezpečuje spoluprácu medzi rodičmi a učiteľmi, rieši návrhy a sťažnosti zo strany rodičov. Úzko spolupracuje s riaditeľstvom školy pri riešení naliehavých otázok výchovného, materiálneho, organizačného a personálneho charakteru.

 1. .
 2. zoznamka nad 40 blízko Šahy Slovensko.
 3. .
 4. pripojiť kluby blízko Tvrdošín Slovensko.
 5. .
 6. zoznamka noc Krupina Slovensko.

Materská škola. S materskou školou zorganizujeme spoločné akcie. Pre detí predškolského veku umožníme návštevu školy v rámci školských podujatiach. Tým dáme možnosť na vytvorenie pozitívneho vzťahu k škole. Po permanentnom vzdelávaní učiteľov, čoraz vo väčšej miere zavádzajú inovatívne formy a techniky do vyučovacieho procesu.

Výsledky boli nasledovné: a. Silné stránky - úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti - prípravenosť a zdatnosť pedagógov - zachovávanie tradícií - rodinné dni - súťaže - ľudské a humanistické vedenie školy. Slabé stránky - počet žiakov zo SZP a z MRK - možnosti na športovanie - spájanie telocvične s pavilonmi - komunikácia - úroveň vyučovania cudzích jazykov.

Možnosti - projekty - krúžková činnosť - možnosti športovania - hľadanie sponzorov. Nebezpečenstvá - žiaci zo SZP a z MRK - agresivita medzi žiakmi - pedagogický dozor - pokles počtu žiakov - vyťaženosť žiakov. Dlhodobé projekty: KIP — komplexný inštrukčný program — nová vzdelávacia metóda Úcta k starším — kultúrny program pre seniorov mesta a pre seniorov žijúci v Dome dôchodcov Magnólia. Medzinárodný deň mlieka — v rámci plnenia Národného projektu boja proti obezity. Týždeň zdravia -  v rámci plnenia Národného projektu boja proti obezity, sprievodné aktivity: výstava ovocia a zeleniny, príprava zdravých jedál — súťaž o najlepší šalát.

Deň rekordov -  v rámci plnenia Národného projektu boja proti obezity — športové súťaže a ďalšie športové aktivity. Beh k zdraviu - v rámci plnenia Národného projektu boja proti obezity — bežecký súťaž. Rodinný deň — v rámci plnenia Národného projektu boja proti obezity - športové a iné kreatívne súťaže jednotlivých rodín. Materiálne zabezpečenie školy je vyhovujúca. Školský komplex sa skladá z niekoľkých samostatných budov - z pavilónov A a B, z telocvične, zo školskej jedálne, ktorá podľa finančnej situácie školy je rekonštruovaná a modernizovaná. Výchovná a vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v kmeňových triedach, v 4 odborných učebniach, v miestnostiach školského klubu, v miestnostiach MŠ, v školskej knižnici.

Od roku je vytvorená v pavilóne B aj Pamätná izba Árpáda Fesztyho, v ktorej sa uskutočňujú rôzne súťaže, prednášky a prezentácie a mala už návštevníkov nielen z blízkeho okolia, ale aj zo zahraničia. Dávame veľkú pozornosť na vybavenosť jednotlivých učební. Už skoro každá trieda je vybavená s keramickou ako aj interaktívnou tabuľou. V budúcom roku začíname s rozšírením materskej školy na pavilón B, plánujeme dávať strechu a vybudovať podkrovné miestnosti. Priestorové zabezpečenie. Pavilón A. Pavilón B.

Samostatné budovy. Pavilón C. Multifunkčné ihrisko, priestor na skok do diaľky, vonkajšie triedy,. Elokované pracovisko. Súčasťou každej budovy sú obnovené sociálne zariadenia.

Stav školy vyhovuje predpisom. Učebne a nábytok priebežne obnovujeme, vymenujeme. Vhodné je aj vybavenie učebnými pomôckami, ktoré podľa možností aktualizujeme. Na tieto účely využívame okrem vlastných zdrojov aj prostriedky poskytnuté mestom a sponzorské dary.

Rodičia zaplatia za jasle 280 eur